Obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající Statek Uhersko, Ing. David Novák, se sídlem Uhersko 9, 533 73 Uhersko, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

Podnikatel (jiný subjekt) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Registrace zákazníka

Zákazník má možnost se registrovat na stránkách www.sedlakcz.cz, kde vyplní své osobní údaje včetně adres pro dodání zboží:

a) fakturační

b) doručovací, pokud se liší od fakturační

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou dány k dispozici třetím osobám.

Pokud zákazník neprojeví svůj nesouhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

Objednávka zboží


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Zboží na stránkách www.sedlakcz.cz je katalogem námi dodávaného potravinářského a jiného zboží. Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Upozorňujeme kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s cenou, kvalitou, druhem a množstvím zboží a termínem dodávky, příp. dopravou. Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Dodavatel vzhledem k sezonnosti a trvanlivosti zboží nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Dodací a platební podmínky


1. Osobní odběr


Vyzvednutí na prodejně v Pardubicích nebo v Holicích. O připravenosti objednaného zboží k vyzvednutí je zákazník informován emailem, dále např. sms či telefonátem.


2. Odeslání na zadanou adresu prostřednictvím vybrané společnosti


* Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18-ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18-ti let, nebude mu zboží předáno.

Potvrzení objednávky – uzavření kupní smlouvy


Přijetí každé zaslané objednávky bude oznámeno informativním e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích.

Závazné potvrzení objednávky bude v elektronické podobě a je označené jako "potvrzení objednávky".

V případě, že potvrzující e-mail neobdržíte, nebyla zřejmě Vaše objednávka správně odeslána.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Doručení zboží


Dodací lhůta a způsob dopravy


Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, která byla potvrzena v objednávce a předáním zákazníkovi.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné v plné výši uhradit předem platbou na účet dodavatele.

Vlastnické právo k danému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny dle platného ceníku a jeho převzetím.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který v některých případech slouží jako dodací list či záruční list.

Převzetí zboží
Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin. Samotné zboží je pak vždy přepravováno v individuálních schránkách. I přes všechna tato opatření je zákazník povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dodavatele záznam o poškození, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním kopie dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a bez viditelných vad.

Kupující se zavazuje být v místě určení, které uvedl v objednávce a převzít zboží.

Záruční podmínky a reklamace


Přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat platným normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamovat kvalitu nebo množství v případě potravin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny.  Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat v pracovní době, nejpozději následující den po dodání.

Odstranitelné vady
Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

Neodstranitelná vada
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné. Trvanlivost je uvedena u každého zboží v jeho popisu.


Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Statek Uhersko, Uhersko 9, 533 73 Uhersko.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

f) spočívajících ve hře nebo loterii

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to zejména při zásahu vyšší moci. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), bude přednostně postupováno dle vzájemné dohody. Pokud nedojde k dohodě, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sedlakcz.cz

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10. 2019 do odvolání.