Nabídka
Rychlý kontakt

Český sedlák

Telefon: (+420) 602 708 757
Mobil: (+420) 603 544 988
E-mail: cesky.sedlak@seznam.cz

Vážení návštěvníci stránek, vážení konzumenti!

Děkujeme Vám za zájem o naše  produkty.

Máte-li dotaz či připomínku, obraťte se na zmíněnou adresu. Rádi Vás vyslechneme.

Příjemný nákup Vám přeje

Český Sedlák.

PARDUBICE

Masarykovo náměstí 1484

Otevřeno máme:

Po - Pá   7:00 - 17:00

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované internetovým obchodem www.sedlakcz.cz. Společnost umožňuje realizaci nákupu potravin dle zadání zákazníka a zajišťuje jeho následný rozvoz po Pardubicích, Hradci Králové a okolí. do domácností i kanceláří na zákazníkem určenou adresu.

1. Registrace zákazníka.

Zákazník má možnost se registrovat na stránkách www.sedlakcz.cz, kde vyplní své osobní údaje včetně adres pro dodání zboží:
a) fakturační

b) doručovací, pokud se liší od fakturační

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou dány k dispozici třetím osobám.

Pokud zákazník neprojeví svůj nesouhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

2. Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Zboží na stránkách www.sedlakcz.cz je katalogem námi dodávaného potravinářského a jiného zboží. Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Upozorňujeme kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s cenou, kvalitou, druhem a množstvím zboží a termínem dodávky, příp. dopravou. Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
Dodavatel vzhledem k sezonnosti a trvanlivosti zboží nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

3) Platební podmínky

Minimální cena objednávky je 990,- Kč vč. DPH (u první objednávky min. 500,- Kč)

Při tomto minimálním odběru je doprava v rámci našeho plánu rozvozu až k Vám ZDARMA!

Závozy pod 500,- Kč nebudou realizovány.

Při objednávce nižší než 990,- Kč v rámci plánu rozvozů (mimo první objednávky) je nutno započítat příplatek za dopravu ve výši 100,- Kč, s čímž zákazník (objednatel) odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas.

U objednávek vyšších než 3 000,-Kč si dodavatel vyhrazuje právo sjednávat specifické platební podmínky.

Nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let, nákup těchto produktů je podmíněn bez výjimky registrací. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno.

Lokality rozvozu: Pardubice, Chrudim, Holice, V. Mýto, Slatiňany
Hradec Králové, Holice, Borohrádek, Týniště, Třebechovice a okolí

4) Potvrzení objednávky – uzavření kupní smlouvy

Přijetí každé zaslané objednávky bude oznámeno informativním e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích.

Závazné potvrzení objednávky bude v elektronické podobě a je označené jako "potvrzení objednávky".

V případě, že potvrzující e-mail neobdržíte, nebyla zřejmě Vaše objednávka správně odeslána.

Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

5) Doručení zboží


Dodací lhůta a způsob dopravy
Objednané zboží bude dodáno dle provozních možností dodavatele, v časovém rozmezí a v souladu s plánem rozvozů dodavatele. Přeprava je realizována vlastní přepravní službou. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Jiný způsob dopravy není možný.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, která byla potvrzena v objednávce a předáním zákazníkovi proti podpisu.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží hotově, nebo předplatbou na účet dodavatele.

Vlastnické právo k danému zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny dle platného ceníku a jeho převzetím.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

Převzetí zboží
Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin. Samotné zboží je pak vždy přepravováno v individuálních schránkách. I přes všechna tato opatření je zákazník povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním kopie dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a bez viditelných vad.

Kupující se zavazuje být v místě určení, které uvedl v objednávce a převzít zboží.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat platným normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamovat kvalitu nebo množství v případě potravin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat v pracovní době, nejpozději následující den po dodání.
Odstranitelné vady
Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.
Neodstranitelná vada
Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné. Trvanlivost je uvedena u každého zboží v jeho popisu.

7. Odstoupení od smlouvy


Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit (storno objednávky) v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání, avšak nejpozději 48 hod před dodáním, elektronicky na jeho emailovou adresu.


Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to zejména při zásahu vyšší moci. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH.


V případě, že zboží není převzato na objednavatelově adrese (z důvodu nepřítomnosti nebo nezaplacení) a je tím vráceno dodavateli, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu na zboží, distribuční náklady 100,- Kč, manipulační poplatek ve výši 200,- Kč a smluvní pokutu ve výši 100% ceny zboží s trvanlivostí kratší než 14 dnů a 70% ceny zboží s trvanlivostí nad 14 dnů. Na tyto vzniklé náklady, škodu a pokutu bude vystavena zákazníkovi faktura se splatností 10 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.


Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), bude přednostně postupováno dle vzájemné dohody. Pokud nedojde k dohodě, postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sedlakcz.cz.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.2.2012 do odvolání.

 

TOPlist